Hoş geldin hediyesi: 3 haftalık anaokul planı bizden sana hediye!

HomeDanışmanlık hizmetleri

Almanokulu Danışmanlık Hizmetlerieğitim yaklaşımları ile “Gelecek bizimle öğreniyor”

Çocuklar farklı ilgi, yetenek ve eğilimlere sahip kişilikler olarak kabul görme ve en iyi şekilde teşvik edilme hakkına sahiptirler. İyi bir yaşam için iyi bir eğitim, ileriki hayatlarına başarılı bir başlangıç yapabilmenin, toplum içinde yerlerini bulmalarının ve mesleki hayatta başarılı olabilmenin anahtarıdır.

Çocukların, yapay zeka ve bilgi çağında başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için onları buna hazırlayan ve onlara gerekli kilit becerileri sağlayan bir eğitim ve öğretime ihtiyaçları var.

Almanokulu Eğitim modeli ile hedeflenen, sorumluluk sahibi ve sosyal açıdan yetkin entelektüel kişilikler yetiştirmektir. Almanokulu eğitim modelinde eğitmenin görevi: Çocukların sorumlu, sosyal olarak yetkin, yaratıcı ve psikolojik esnekliğe sahip kişilik kazanmaları için, onlara eşlik etmektir. Bunu başarabilmek için eğitim ve öğretimde yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemleri uygulanır.

İnsanlar, çağımızda ezberlenen bilgi ile başarılı olamazlar. Bu nedenle, öğrenme terimi yeni bir anlam kazanmaktadır. Öğrenme ezbere bilgi edinmenin ötesinde, çağımızda bilginin deşifre edilip üretken hale getirilebileceği becerilere ihtiyaç vardır.

Çağımızda mutlu ve başarılı olabilmek için anahtar beceriler teşvik edilir. Kilit becerilerden biri: Kendi öğrenim sürecini kendisi tarafından organize edebilme becerisidir. Kendi öğrenim sürecini kendisi organize etmeyi öğrenen bir insan, her zaman kendi çözümünün ötesine geçer, her zaman çözüm odaklı düşünür ve davranır.

Çocuğa kendi eğitim ve öğretim sürecini kendisi tarafından organize edebilme becerisini kazandırmak

Almanokulu, çocuğun bireysel öğrenme seviyesini belirleyen enstrümanlarla onun güçlü olduğu ve ilgi duyduğu alanlara odaklanarak ona kendi eğitim sürecini kendisinin organize edebilme becerisini kazandırır. Çocuk bireyselleştirilmiş öğrenme yöntemleri ile ve diğer insanlarla etkileşim içinde adım adım kendi eğitiminin sorumluluğunu üstlenmeyi ve öğrenme yöntemlerini öğrenir.

Eğitmen, klasik eğitimde olduğu gibi çocuğa bilgi aktaran değil; çocuğun yeteneklerini keşfeden bir “araştırmacı” rolüne girerek çocuğun öğrenme ortağı olur (Co-Construction). Eğitmen; çocukla birlikte kazanım belirleyerek, onun öğrenme sürecini organize ederek onunla birlikte bir öğrenme sürecine girer ve böylece çocuğun kalıcı bilgi ve tecrübe edinmesini sağlar.

Disiplinler arası öğrenme 

Eğitim modelimizde disiplinler arası öğrenme önem arz eder. Disiplinler arası öğrenmenin ön koşulu ise tasarlanmış eğitim ortamıdır. Çocukların ilgi alanlarını ve eğitim seviyelerini dikkate alarak okulunuzda öğrenme ortamlarını tasarlarız, eğitici malzeme listesini sunar ve sizin için proje bazlı eğitim programlarını geliştiririz. Tasarlanmış öğrenme atölyelerinde bireysel öğrenme yöntemleri ile sınıf arkadaşlarıyla birlikte öğrenme yöntemleri birleştirilir ve günlük ritüeller (örneğin; sabah çemberi, kapanış çemberi, çocuk meclisleri vb.) ile bir bütünsellik oluşturulur.

 

 Eğitim modelimizin temel hedefleri 

 • Sorumluluk sahibi ve sosyal açıdan yetkin kişiliklerin yetişmesi teşvik edilir.
 • Psikolojik dayanıklık, krizlerle başa çıkma ve kişisel, sosyal, kaynaklarını mobilize ederek fırsata çevirme yeteneği teşvik edilir.
 • Kendi öğrenim sürecini ve günlük akışını kendisi tarafından organize

edebilme becerisi kazandırılır.

Öğrenme ancak bireyin iç dinamiklerine dayanırsa öz başarı sağlar ve kalıcılaşır. Çocuk, öğrenme sürecini eğitmenin rehberliğinde ve onunla birlikte tasarlar.

Sürdürülebilir bir dünya için  Sürdürülebilir Eğitim

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de insan eli ile yaratılan iklim değişikliği sürdürülebilir bir yaşam için bizi yeni insan-doğa ilişkileri arayışına itmektedir.

Su gibi doğal kaynakların bilinçsiz tüketilmesi, tükenen canlı türleri, atık miktarlarındaki artış ve diğer çevre sorunları en önemli sorun haline gelmiştir. Yenilenemeyen doğal kaynakların tüketimi ve bu tüketimin geri dönüşümü olmayan sonuçlar doğurması, şehir nüfusunun yeni alışkanlıklar edinme gerekliliğini doğurmaktadır. Bu sebepledir ki büyüme anlayışını sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir eğitim esasına dayandırarak hem çevreyi hem de gelecek kuşakların haklarını güvence altına almak önem kazanmaktadır.

Sürdürülebilir bir dünya için  çocuklarda geliştirilecek başlıca

yeterlilikler:

 • Kozmopolit duruş ve bütünleştirici bilgi inşa etme becerisi
 • Öngörü ile düşünebilme ve hareket edebilme becerisi
 • Disiplinler arası bilgi edinme becerisi
 • Riskleri, tehlikeleri ve belirsizlikleri tanıma ve tartabilme becerisi
 • Başkalarıyla birlikte plan yapabilme ve hareket edebilme becerisi
 • Karar alma süreçlerine katılabilme becerisi
 • Eylem stratejileri geliştirirken başkalarının stratejisi ile çelişen hedefleri müzakere edebilme becerisi
 • Dezavantajlılara karşı empati kurabilme ve dayanışma becerisi
 • Karar vermenin temeli olarak adaletli olma becerisi
 • Teknolojik beceri
 • Doğru bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgiyi değerlendirebilme becerisi
 • Üretkenlik becerisi
 • Akıl yürütebilme becerisi.

Katılımcılık ve çocuk haklarının güçlendirilmesi

Almanokulu, çocukların görüş ve isteklerine önem verir ve ciddiye alır. Okulun günlük akışında söz sahibi olabilecekleri ortamlar yaratır. Katılımcılık ve kendi kaderini tayin etme hakkı, çocukları istismardan ve şiddetten korumaya yardımcı olur. Çocuklar haklarını koruyabilmeyi öğrenerek günlük yaşamda kendi kendine yeten ve eleştirebilen kişilikler olmaları teşvik edilir.  Duygularına, düşüncelerine ve kendilerini deneyimlemelerine saygı duyulur ve teşvik edilir. Bu sayede çocuklar kendilerine güvenmeyi, sınırlarını ve isteklerini dile getirmeyi ve öz güvenli olmayı öğrenirler.

PDSA yöntemi ile eğitim öğretim yılının organizasyonu    

PDSA yöntemi, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için sistemli bir yaklaşımdır. İlk olarak, iyileştirme hedeflerini ve stratejilerini belirleyen bir plan oluşturulur. Ardından, planın uygulanması (Yap), veri ve deneyimlerin toplanması için gerçekleştirilir. Sonrasında, toplanan veriler analiz edilir (İncele), neyin işe yaradığını ve neyin işe yaramadığını anlamak için. Son olarak, elde edilen bulgulara dayanarak önlemler alınır (Harekete Geç), süreci daha da optimize etmek için.

Batı ülkelerinde kurumsal şirketlerin uyguladığı ve okul öncesi eğitime uyarlanan PDSA: Plan-do-study-act ile yıllık eğitim ve öğretim süreci bir döngü içinde organize edilir. PDSA yöntemi ile eğitim programı oluşturulur, uygulanır, denetlenir ve değerlendirilir.

Bireyselleştirilmiş Proje çalışması    

Her şey bir soru ile başlar. Çocuklar dünyayı keşfetme serüvenlerinde pek çok soruya cevap bulmaya çalışacaklardır. Çocukların cevapları bulmada kendilerine yardımcı olmak yetişkinlerin görevidir çünkü sürdürülebilir (kalıcı) bilgi ve eğitim ancak çocuğun kendi öğrenme sürecini kendisinin organize etme becerisi kazanması ile mümkün olur. Öğretmenin görevi ona bu beceriyi kazanmada her tür desteği ve bilgiye gidecek yöntem ve kaynak sağlamaktır.

Çağımızın sunduğu fırsat ve sorunlarına cevap veren en uygun

eğitim yöntemi proje odaklı yöntemdir. Proje çalışması ile, çocukların günlük yaşamlarında etkileyen tüm sorunları ele alarak, araştırma tabanlı öğrenmeyi, keşfetmedeki merakın güçlendirilmesi hedeflenir.

Bireyselleştirilmiş proje çalışması, bugünün iş hayatına en yakın çalışma ve öğrenme yöntemidir. Farklı yeteneğe sahip insanlar arasında “iş dağılımı” ve ortak bir amaç uğruna çözüm üretme yöntemi esas alınır. Bireyselleştirilmiş proje çalışması ile çocuklar sorular formüle ederek, hipotez ve araştırma yöntemlerini geliştirerek sorulara cevap bulmayı öğrenirler. Bunun için her sorunun yeni sorular doğurduğu “proje odaklı öğrenme” modeli uygulanır.

Sınıf bazlı öğrenme  yöntemleri

 • Gözlem yöntemleri ile çocukların ilgi alanları belirlenir.
 • Günlük hayatta karşılık bulan proje odaklı eğitim konuları belirlenir.
 • Farklı planlama yöntemleri ile haftalık veya aylık proje planı oluşturulur.
 • Çocukların Gelişim Basamakları dikkate alınarak sınıf bazlı ve bireysel olarak çocuk bazlı hedefler belirlenir.

Bireysel  öğrenme yöntemleri  

Her çocuk farklı bir şekilde ve farklı bir hızda öğrenir. Her çocuğun öğrenmeye açılan penceresi farklıdır. Her çocuğun beceri ve ilgi alanı farklıdır. Bu nedenle çocuklara yetenekleri doğrultusunda aşağıdaki örneklerle bireysel destek sunulur:

Bireysel öğrenme yöntemleri

 • Aksiyon tepsileri
 • Öğrenme tezgahları
 • Yaptım başardım formu
 • Portfolyo çalışması…

Online Aktivite  havuzu    

Almanya’da Anaokullarında geliştirilmiş, uzman eğitimciler tarafından Türkiye koşullarına uyarlanmış, kazanım ve göstergelerin eklendiği etkinlik havuzu, birçok eğitim yaklaşımı sentezlenerek geliştirilmiştir. Etkinlik havuzuna eklenen binlerce aktivite ile ana dil becerisi, matematik, sosyal beceriler, doğa bilimleri, sağlıklı beslenme, proje çalışması, akıl oyunları, sanat etkinlikleri, doğa ve orman aktiviteleri, hareket vb. alanlara hitap edilmektedir. Ayrıca etkinlik havuzunda Aksiyon tepsileri çalışmalarının yanı sıra yüzlerce mandala çalışmaları da yer almaktadır.

Çocuğun ilgi alanını ve gelişim basamağını belirleme

Çocuğu sistematik bir şekilde gözlemlemek ve yeteneklerini dikkate alarak teşvik etmek vazgeçilmez yöntemimizdir. Farklı ölçme ve değerlendirme formatları ile çocukların içinde bulundukları gelişim seviyeleri belirlenir ve bir üst aşamaya taşınırlar. Çocuğun gözlem formları, gözlem panosu, post-it vb. yöntemlerle eğitmen tarafından profesyonel metotlarla gözlemlenmesi, eğitim programının temelini oluşturur ve bu nedenle eğitim sürecinin vazgeçilmez bileşeni olarak günlük akışa entegre edilir.

Gözlem metotlarımız:

 • Gözlem formu
 • Gözlem panosu
 • Post- it yöntemi

Bireysel ve sınıf bazlı gelişim aşama formları yöntemi      

Matematik, sanat, doğa bilimleri, ana dil, İngilizce, sağlık, spor, müzik ve sosyal davranış alanları için geliştirilen Gelişim Aşama Formları sınıf bazlı ve bireysel gelişim planının bir parçasıdır. Gelişim formları çocuğun ve bir sınıfın eğitim alanlarındaki performansını ölçer, ilgi alanını ortaya çıkartır. Sınıfın ve çocuğun öğrenme süreci Gelişim Formları ile ayrıntılı olarak belgelenir.

Portfolfyo Yöntemi   

Özel olarak geliştirilmiş portfolyo dosyası ile, çocuğun öğrenme hikayesi heyecan verici, hareketli ama yine de bilgilendirici bir şekilde takip edilir. Eğitmen her çocuk için ayrı ayrı, metin ve görüntülerden oluşan ve gelişimini belgeleyen, çocuk ve ebeveyn tarafından anlaşılır ve şeffaf bir portfolyo oluşturur.

 1. Öğretmen “ Tasarlanmış” öğrenme ortamları

Çocuğun ilk öğretmeni ailesidir. İkinci öğretmeni sınıf öğretmenidir. Çocuğun öğrenmesini tetikleyen 3. öğretmeni ise çocuğa öğrenmesi için yaratılan nesnel ortamdır. Çocuk hayatının önemli bir bölümünü “okulda”  geçirecektir. Öz-bakım ve verilecek eğitimin yanı sıra çocuk burada ilk arkadaşlıklarını edinecektir ve hayat deneyimleri kazanacaktır. Okul, biz yetişkinler için sadece “bir okul olsa da çocuk gözü ile bakıldığında orası eğitim gördüğü bir okuldan daha çok ve ötesinde, bir yaşam alanıdır. Bu nedenle mekanlar çocuğa bir yaşam alanının sunduğu bütün imkanları sunmalıdır.

Eğitime yaklaşım ve mekanların tasarımı birbirine bağlıdır ve eğitim felsefesinin gerçekleşmesinin önemli bir ön koşuludur. Öğrenme odaklı bir iç tasarım, çocukların algılarını harekete geçirir. İyi tasarlanmış mekanlar  aktif olmayı, oryantasyonu, iletişimi, sosyal birlikteliği, bedensel deneyimleri ve estetik duyarlılığı teşvik eder.

Atölye sistemi  

Mekanın tasarımında atölye çalışması esas alınır. Atölyelerin içeriği ve sayıları belirlenirken, çocukların ilgi alanları, mekânsal koşullar ve eğitmenlerin yetenekleri dikkate alınarak farklı atölyeler yaratılır: 

Doğa Bilimleri Atölyesi, Matematik ve teknoloji Atölyesi Dil ve Toplum Atölyesi, Sanat Atölyesi, Beden, Hareket ve Sağlıklı Beslenme Atölyesi, Müzik Atölyesi, Bilingual Atölyesi, Dramatik Oyun Atölyesi, Mimarlık ve İnşa Atölyesi, Kütüphane, Rahatlama ve Dinlenme Atölyesi ve Bahçe Atölyesi gibi. Atölyelerin içeriği ve sayıları belirlenirken mekânın sunduğu koşullar ve çocukların ilgi alanları esas alınır.

Mekanda eğitici malzeme ve eğitim yöntemleri

 • Aksiyon tepsileri
 • Öğrenme tezgahları
 • Çember zamanı malzemeleri ve çember zamanı panoları
 • Proje masaları

Orman ve doğa eğitimi

Çocukların düzenli olarak dışarıda, ormanda ve doğada olmaları, çocukların gelişimini olumlu etkiler. Doğada zaman geçirmek, çocukların serbestçe hareket etmelerini ve aktif olmalarını sağlar. Koşabilir, tırmanabilir ve oynayabilirler, bu da motor becerilerini geliştirmeye ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye katkıda bulunur. Doğa, sakinleştirici ve stres azaltıcı bir ortam sunar. Çocuklar dışarıda zaman geçirdiklerinde rahatlayabilir, streslerini azaltabilir ve duygusal ihtiyaçlarını daha iyi yönetebilirler.  Doğa, çocukların hayal gücünü tetikler ve yaratıcı oyunlar için sonsuz fırsatlar sunar. Çocuklar, hayal dünyaları oluşturmak ve hayal güçlerini geliştirmek için dallar, taşlar ve yapraklar gibi doğal malzemelerle harikalar yaratırlar.

Çocuklar doğada zaman geçirerek, doğa hakkında daha derin bir anlayış ve doğaya karşı takdir geliştirirler. Bitkiler, hayvanlar, mevsimler ve ekosistemler hakkında bilgi edinirler ve çevreleriyle bir bağ kurarlar, bu da uzun vadede çevreye duyarlı bir davranışa yol açabilir. Doğada oynamak aynı zamanda sosyal etkileşimi ve işbirliğini teşvik eder. Çocuklar dışarıda birlikte oynayabilir, kurallar koyabilir, çatışmaları çözebilir ve takım çalışması yapabilirler, bu da sosyal becerilerinin gelişmesine ve uzun vadede insan ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunur. Doğada eğitimi teşvik etmek için çocuklarla düzenli aralıklarla sınıf dışı aktiviteler gerçekleştirilecektir.

Öğretmen eğitimi     

Eğitim ve öğretim yılı başlamadan, okulda çalışacak olan öğretmenlere en az 3 gün yüz yüze ve ilk 6 ayda haftada bir gün online ortamda:

Almanokulu Eğitim yaklaşımı, kurumsal değerlerin tespiti, çocuklarda  öğrenme yöntemleri, demokratik eğitim, çocuğun kendi öğrenim sürecini kendisinin organize etmesi yöntemi, öğretmenin duruşu, öğrenciye yaklaşımı, proje tabanlı çalışma, lotus planı, gelişim aşama formları, eğitim planlama konferansları, çember zamanı, hikaye torbaları, aksiyon tepsileri, öğrenme tezgahları, gözlem metotları, yıllık eğitim döngüsü, sınıf tasarımı, portfolyo dosyası, oryantasyon modeli, ekip çalışması ve ekip ruhu eğitimi verilir.

Eğitmen eğitimlerimizde, uygulama ile teori arasında dengeli bir karışım ve eğitim sürecinde katılımcılar arasında zengin bir iletişim kurulmasını sağlıyoruz. Bir öğrenme ve performans aracı olarak “katılımcı portfolyosu” ile öğrendiklerinizi deneyimleyecek, bizimle paylaşacaksınız ve sürdürebilir kılacaksınız.

Eğitim ve öğretim partneri; Ebeveynler    

Ebeveyn ile dönem başı ve dönem sonu olmak üzere yılda 2 defa çocuğun

eğitim durumu ve ilgi alanları konusunda bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Gelişim aşama formları ve portfolyo dosyası ile, çocuğun şu

anki eğitim durumu, kazanımları, yeterlilikleri ve önümüzdeki dönem için verilecek kazanımlar ve yapılacak eğitim hakkında ebeveynlere bilgi verilir.

Eğitim Partnerliği

Ebeveyn ile diyalogda eğitimde ortaklık, eğitim partnerliği fikri esas alınır: Ebeveyn randevu usulü ile çocuğunun sınıfına girip, gözlem yapabilecektir. Düzenli aralıklarla “ebeveyn kahvesi “organize edilir ve sohbet ortamında eğitim, okul vb. Konularda bilgi verilir.

Ailelere bilgi aktarma yerine eğitim modelini yaşatma yöntemleri

Aileler mutlaka çocuğunun bir gününü okulda nasıl geçirdiğini, nasıl ve neler öğrendiğini merak edeceklerdir. Bunu anlatmak yerine kendilerine yaşatılır.

Kahvaltıdan akıl oyunlarına, görsel sanatlardan müziğe… Çocuğun yerine bir cumartesi günü okulun günlük akışı ve eğitim yöntemleri ebeveynlere oyun ve aktivite yöntemleri ile yaşatılır. Çocuğun okulda geçirdiği bir gününü yaşamak için çocuğu yerine bir hafta sonu okulun öğrencisi olmaya davet edilir.

 

Ebeveyn memnuniyet anketi

 1. dönem sonunda okulun eğitim programını, idari kadro, sınıf ve branş öğretmenlerinin performansını ölçmek ve ebeveynler tarafından
 2. çocuklarının eğitimi için istenen destek konularını ortaya çıkartıp değerlendirmek için okulun ebeveynleri ile bir anket çalışması yapılır.

Eğitimin   kalitesini denetleme ve geliştirme     

Okulun eğitim kalitesi, ebeveynlerle iletişim, mekan tasarımı, eğitici malzemenin eğitici kalitesi, ekip çalışması ve eğitimin içeriğinin yüksek standartlı olması ve sürekli geliştirilmesine bağlıdır. Geliştirdiğimiz dış denetim yöntemi ile periyodik aralıklarla yapılacak değerlendirmede eksikliler tespit edilir ve giderilmesi sağlanır. Ayrıca okulun kendi çalışmalarını değerlendirebilmesi için geliştirilen iç denetim mekanizmaları uygulanır.

Okul öncesine dair herşey tek elden

Alternatif eğitim modelleri yaklaşımlı okul öncesi aktiviteler, haftalık ve aylık eğitim programları, öğretmen eğitimleri, danışmanlık hizmetleri, sınıf ve atölye tasarımları, yurtdışı gezileri

3953
Öğretmen eğitimden geçti
103
Okula danışmanlık hizmeti
4500
Aktivite geliştirildi
26
Yurtdışı Gezi organizasyonu

Paradigma değişikliğine hazırmısın?

Bir ülkenin geleceği bir eğitim yaklaşımın hikayesi ile başlar

Danışmanlık hizmetleri

Okulöncesi aktiviteler ve eğitim programları

Doğa ve orman pedagojisi, okula hazırlık, aksiyon tepsileri, dil gelişimi, çember zamanı oyunları, bilişsel gelişim, matematik, sanat ve tasarım, hareketli oyunlar, doğa bilimleri, STEM, algısal oyunlar, sağlıklı beslenme...
Danışmanlık hizmetleri

Online ve yüz yüze Öğretmen eğitimleri

Alternatif eğitim modelleri, doğa ve orman pedagojisi, gözlem metodları, rezilans teorisi, demokratik okullar, hikaye torbaları, aksiyon tepsileri, mekan tasarımları, eğitim döngüsünün organizasyonu, oryantasyon modelleri...
Danışmanlık hizmetleri

Okul öncesi kurumlar için Danışmanlık hizmetleri

Sınıf ve atölye tasarımı, eğitici oyunların seçimi, öğretmen eğitimi, gözlem metotları, eğitim programları, checklist'lerle çalışma, çember zamanı, günlük, haftalık, aylık ve dönemsel eğitim döngüleri organizasyonu, çocuklar nasıl öğrenirler, ekip çalışması...